Sekrety dobrych ubezpieczeń życia i majątku

Działalność gospodarcza osoby fizycznej i jej zagrożenia

Śmierć osoby, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą oznacza trwałe zaprzestanie tej działalności, koniec kropka. Nieodwracalnie można utracić korzyści wynikające z tej formy zarabiania na życie i w zależności od momentu tego zdarzenia związanym z bieżącą sytuacją takiego przedsiębiorstwa spadkobiercy mogę odziedziczyć aktywa bądź pasywa. Jest jeszcze jeden wariant – aktywa spłacą pasywa i spadkobiercy wyjdą na zero. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest jednak mało prawdopodobne.

W wypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej najczęściej następuje z urzędu. W przypadku działalności jednoosobowej przepisy nie przewidują obowiązku dokonania likwidacji w sensie jednoczesnego uregulowania wszystkich zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że zobowiązania znikną – wejdą do masy spadkowej i obciążą spadkobierców.

Ponieważ odpowiedzilaność majątkowa osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie jest niczym limitowana, również spadkobiercy najczęściej będą odpowiadali całym swoim majątkiem za odziedziczone zobowiązania. I jeśli to będzie rodzina najbliższa to nie będzie mogła odrzucić spadku, bo w takim przypadku musiała by odrzucić również część na przyklad nieruchomości, w której mieszka lub przejmie ją wierzyciel zmarłego przedsiębiorcy.

Nie można zapomnieć również o tym, że w pierwszej kolejności muszą być zaspokojone zobowiązania publicznoprawne po zmarłym i jego działalności. Można tu wymienić w pierwszej kolejności zobowiązania podatkowe takie jak podatek dochodowy i VAT należny oraz wymagane składki ZUS jak również pensje pracowników, a przy zwolnieniu grupowym, związanym z zakończeniem działalności trzymiesięczna odprawa pracowników, jeśli liczba zatrudnionych była większa od ustawowego limitu.Stąd prosty wniosek, że śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą może sprawić wiele problemów jego spadkobiercom i wpędzić w problemy finansowe.

Prawa i obowiązki zmarłego, które powstały w związku z jego działalnością, przechodzą na spadkobierców (z wyjątkiem praw ściśle związanych z osobą zmarłego). To spadkobiercy będą więc mieli obowiązek np. wydania wcześniej sprzedanego przez zmarłego towaru czy prawo żądania zapłaty. Co się tyczy przedmiotów będących własnością zmarłego i używanych do prowadzenia działalności, to stają się one przedmiotami spadkowymi.

Spadkobiercy najbliżsi tacy jak mąż lub żona może rozpocząć działalność gospodarczą w branży spadkodawcy i w tym sensie kontynuować jego działalność. Tylko w tym, a czy uda się ja prowadzić na takich samych zasadach i z takim samym skutkiem nie jest juz takie oczywiste. Osoby pozostające w wolnych związkach mają jeszcze trudniejszą sytuację, Zapłata jaka wpłynie na konto takiego przedsiębiorcy po jego śmierci wejdzie do masy spadkowej i zostanie podzielona pomiedzy spadkobierców.

Jednakże problemem może być fakt, iż potrzebne przedmioty są już wspólną własnością spadkobierców (w tym oczywiście męża, żony, czy też dzieci i dalszych spadkobierców), bo każdy z nich ma prawo posiadania i korzystania z nich. Rozstrzygnięcie tych kwestii będzie więc zależne od przeprowadzonego postępowania spadkowego.

Osobną kwestią jest jeszcze czas trwania takiego postępowania i nie można zapominać o tym, że rozporządzać majątkiem zmarłej osoby można dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku o nabyciu spadku lub zaświadczenia od notariusza o nabyciu spadku. W momencie kiedy w procesie spadkowym, każdy kto ma interes prawny w postępowaniu spadkowym wniesie roszczenie jako wierzyciel wymagający zaspokojenia swojej wierzytelności np. bank lub kontrahent) to takie postęowania będzie się wydłużać w czasie nawet do kilku czy kilkunastu miesięcy a nawet lat.

Jak rozwiązać taki problem? Jak wykorzystać prawo dla siebie i ochrony swoich najbliższych oraz zabezpieczyć się na wypadek takiego zdarzenia jak śmierć osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

Leave a Reply

*